• Home
 • Polityka prywatności Karty Sopockiej

Polityka prywatności Karty Sopockiej

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego, prowadzonego pod domeną karta.sopot.pl (zwanego dalej „Serwisem”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, e-mail: kancelaria@sopot.pl; tel. 58 52 13 751 (zwany dalej „Administratorem”).
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy poprzeze-mail: iod@sopot.pl lub na adres siedziby Administratora: ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla realizacji celów: 
 • świadczenia usług związanych z Kartą Sopocką przez Administratora danych oraz partnerów systemu (art. 6 ust.1 lit. a zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 lit. b – umowa, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r);
 • rejestracji w Portalu Karty Sopockiej, złożenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r – zawarcie i wykonywanie umowy);
 • wysyłania przez Urząd Miasta Sopotu oraz Sopocką Organizację Turystyczną zawiadomień związanych z wykonywaniem umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r – wykonywanie umowy);
 • prowadzenia badań ankietowych, promocji i konkursów przez Urząd Miasta Sopotu oraz Sopocką Organizację Turystyczną (art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda);
 • wysyłania przez Urząd Miasta Sopotu informacji handlowych w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - (art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda).
 • wysyłania przez Urząd Miasta Sopotu newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - (art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda).
 • wysyłania przez Urząd Miasta Sopotu oraz Sopocką Organizację Turystyczną ofert promocyjnych partnerów projektu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda).
 1. Użytkownik Karty w każdym czasie za pośrednictwem Portalu Karta Sopocka posiada dostęp do swoich danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać przez Użytkownika Karty w każdym czasie sprostowane, usunięte lub może ograniczyć przetwarzanie.

 2. Dane osobowe będą powierzone partnerowi technologicznemu qb sp. z o.o. dostawcy usługi systemu Karty Sopockiej, wraz z aplikacją mobilną Karta Sopocka w celu świadczenia usługi systemu oraz aplikacji mobilnej oraz Sopockiej Organizacji Turystycznej, której na mocy porozumienia powierzono rozwój i prowadzenie projektu. Administrator jest uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkownika Karty osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami RODO

 3. Użytkownik Karty ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO),
 • sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), o usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Partnerzy systemu weryfikują uprawnienia na Karcie Sopockiej poprzez aplikację mobilną „Veryfikator”. Dane mieszkańca są dostępne dla Partnera tylko w momencie okazania karty (analogicznie jak w procesie kontroli biletu w komunikacji miejskiej). Organizator zastrzega sobie jednak prawo do przekazania danych osobowych Mieszkańca niektórym partnerom, na co mieszkaniec będzie musiał wyrazić osobną zgodę w trakcie dodawania kolejnych pakietów do swojej karty. Przekazanie nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu Karty Sopockiej, a także respektując instrukcje Urzędu Miasta Sopotu mające na celu stosowanie odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji. Aktualna lista partnerów projektu dostępna jest pod adresem: https://karta.sopot.pl/n-partnerzy.

 2. Daneosobowebędąprzechowywanedoczasurezygnacjizusługilubprzezokresrealizacjiumowy oraz przedawnienia zobowiązań wynikających z umowy, a także przedawnienia obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem tej umowy.

 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 4. Administrator zapewni Użytkownikowi Karty i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika Karty nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu powierzy przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.

 5. Podanie przez Użytkownika Karty lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika Karty nieposiadającego zdolności do czynności prawnych danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych lub usunięcie danych sprawia, że niemożliwe jest świadczenie usługi na rzecz Użytkownika Karty i tym samym uprawnia Administratora do zaprzestania świadczenia usługi na rzecz Użytkownika Karty.

 6. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika Karty lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik Karty oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.

 7. Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Serwisu, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.

 8. Portal zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając ze strony internetowej serwisu, użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności.

Data aktualizacji: 17.03.2022