Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku


  • Akceptuje zwierzęta
  • Dostosowany
  • Parking

Nawiguj z Google


Opis

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to uczelnia z ponad 22 letnim doświadczeniem, która kształci specjalistów z zakresu dietetyki, kosmetologii, fizjoterapii i zdrowia publicznego, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Tym co wyróżnia uczelnię to innowacyjność działania, ukierunkowanie na rozwój, a także ciągłe dążenie dostosowania oferty do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Przewagę konkurencyjną Uczelni stanowi wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia kadra dydaktyczna składająca się z wybitnych specjalistów w tym lekarzy i praktyków oraz profesjonalnie wyposażone pracowanie specjalistyczne. Uczelnia coraz silniej identyfikowana jest jako centrum kształcenia wykwalifikowanych specjalistów z obszaru nauk o zdrowiu. Kluczowym aspektem w realizacji programu studiów jest praktyka. Do tej części nauki uczelnia przywiązuje szczególną wagę, jako niezbędny element w przyszłej pracy dietetyka, kosmetologa, fizjoterapeuty oraz specjalisty zdrowia publicznego. Dzięki takiemu podejściu mamy pewność, że absolwenci opuszczając mury naszej uczelni będą godnie i z pełnym profesjonalizmem kontynuować swoją karierę zawodową i nieść pomoc innym. Wysoka jakość kształcenia, bogate doświadczenie, kadra dydaktyczna składająca się z wybitnego zespołu lekarzy, specjalistów, ekspertów, konsultantów z obszaru nauk o zdrowiu a także własne profesjonalnie wyposażone pracownie decydują, że Wyższa Szkoła Zdrowia jest bardzo ważnym ośrodkiem kształcenia fizjoterapeutów, dietetyków, kosmetologów, specjalistów zdrowia publicznego. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dba o doskonałą organizację procesu kształcenia, umożliwiając dostęp do najlepszego źródła wiedzy praktycznej – studenci obowiązkowo odbywają zajęcia kliniczne w szpitalach. Warto podkreślić ,że wysokie standardy kształcenia Uczelnia zapewnia również poprzez nieustanną modernizację pracowni specjalistycznych, regularny zakup nowego sprzętu, a także zapewnienie materiałów dydaktycznych zgodnych z sugestiami prowadzących zajęciach. Studia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku umożliwiają studentom, poza zdobyciem wykształcenia, rozwój na wielu dodatkowych płaszczyznach, a także udział w interesujących projektach, które niejednokrotnie stanowią wstęp do przyszłej ścieżki zawodowej. Studenci mają możliwość realizowania swoich zainteresowań poprzez udział w takich projektach jak: Projekt „Praktycznie dla zdrowia” – rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia (POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00) uczelnia powołała Akademickie Centrum Zdrowia, w którym studenci w sposób praktyczny wykorzystują zdobytą wiedzę, poprzez dodatkowe szkolenia, warsztaty i projekty. Studenckie Koła Naukowe – celem organizacji jest zrzeszanie studentów dążących rozwijania zainteresowań, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych w ramach studiowanego kierunku. Akademicki Związek Sportowy – skupia studentów, którzy trenują lub osiągają sukcesy w wybranej dyscyplinie sportowej. Certyfikowane kursy i szkolenia – cyklicznie organizowane bezpłatne szkolenia dla studentów, które stanowią atrakcyjną możliwość poszerzenia wiedzy, a także zdobycia dodatkowych umiejętności. Udział w większości z oferowanych szkoleń potwierdzany jest wydaniem certyfikatu. Spotkania z przedstawicielami firm branżowych – uczelnia podejmuje liczne współprace z przedstawicielami firm działających w obszarze około medycznym, dzięki którym studenci mają okazję gościć w ramach realizowanych zajęć osoby, które poprzez swoje osiągnięcia i wieloletnią praktykę mogą dzielić się doświadczeniami z młodym pokoleniem fizjoterapeutów, dietetyków i kosmetologów. Warto podkreślić, że uczelnia realizuje projekt „Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dostępna dla wszystkich", którego celem jest zapewnienie dostępności studentom z niepełnosprawnościami poprzez przeprowadzenie zmian organizacyjnych, zwiększenie dostępności architektonicznej i technologicznej oraz podniesienie kompetencji pracowników. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku w swojej działalności może pochwalić się również współpracą z licznymi placówkami medycznymi, szpitalami, placówkami oświatowymi, fundacjami, poradniami i gabinetami specjalistycznymi, a także przedsiębiorstwami związanymi z branżą zdrowia. Relacje z partnerami zawodowymi umożliwiają studentom uczelni realizacje praktyk w renomowanych i cenionych placówkach na obszarze Pomorza, co stanowi cenne doświadczenie zawodowe dla osób wchodzących wkrótce na rynek pracy. Dysponuje również liczną bazą placówek nie tylko na terenie całego kraju, ale także za granicą co sprawia, że studenci mogą realizować program na najwyższym poziomie. Ważnym aspektem funkcjonowania Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku jest także organizacja wydarzeń mających na celu rozwój profilaktyki i promocję zdrowia. Cyklicznie organizowane są konferencje takie jak m.in.: Wiosenne Spotkania ze Zdrowiem, Jesienne Spotkania ze Zdrowiem, Obchody Światowego Dnia Zdrowia. Wydarzenia są okazją zarówno dla studentów jak i interesariuszy zewnętrznych do wysłuchania prelekcji ekspertów, spotkania z przedstawicielami firm z branży około medycznej, udziału w warsztatach. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku regularnie włącza się również w udział w wielu wydarzeniach zewnętrznych o charakterze charytatywnym lub mającym na celu promowanie profilaktyki i ochrony zdrowia. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku regularnie doceniana i nagradzana jest w różnego rodzaju plebiscytach i konkursach. Uczelnia uzyskała ponownie jeden z prestiżowych certyfikatów akredytacyjnych na polskim rynku szkolnictwa wyższego – Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością”. Certyfikatem wyróżnione zostały jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia zarówno w 2021 jak i 2022 roku. Konkurs „Studia z przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków na polskich uczelniach realizowanych według programów dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. W 2021 roku Uczelnia również zajęła II miejsce w plebiscycie edukacyjnym w kategorii Uczelnia Roku w województwie pomorskim. Pokazuje to, że wieloletnie starania nad wypracowaniem silnej i stabilnej pozycji Uczelni zostały docenione i uhonorowane w tak szczególny sposób. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest również posiadaczem Karty Uczelni Erasmus (ECHE), która uprawnia do korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na organizację wymian międzyinstytucjonalnych w ramach Programu Erasmus+, w tym m.in.: mobilności studentów i nauczycieli akademickich. Dzięki programowi studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest również członkiem organizacji European Network of Physiotherapy in Higher Education (Europejska Sieć Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym została założona w Holandii i jest jedną z wiodących organizacji fizjoterapeutycznych w Europie) oraz członkiem organizacji międzynarodowej SPA Industry Association (Stowarzyszenie Branży Spa). Jako dodatkowe wsparcie dla studentów Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku oferuje również atrakcyjny program stypendialny. Na wsparcie finansowe mogą liczyć studenci, którzy odnoszą sukcesy. Stypendium Rektora przysługuje za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe. Na pomoc mogą liczyć również studenci w trudnej sytuacji finansowej. Pragnieniem Uczelni jest stworzenie nie tylko miejsca do nauki dla studentów, ale także relaksu i spotkań z przyjaciółmi. Z myślą o tym powstała lenia strefa relaksu, która umożliwia studentom przyjemne spędzenie czasu między zajęciami. Znaczącym atutem jest także nadzwyczaj dogodna lokalizacja siedziby Uczelni, która mieści się w dzielnicy Żabianka – doskonalone skomunikowanej części Gdańska. Bliskość linii tramwajowych, przystanków, a przede wszystkim stacji SKM oraz PKP umożliwia szybki dojazd studentom z odległych części miasta, jak i innych miejscowości. Ponadto, uczelnia znajduje się w niedalekiej odległości od plaży oraz otaczających ją terenów zielonych, co niejednokrotnie wykorzystywane jest przez prowadzących podczas realizacji zajęć sportowych na świeżym powietrzu.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku nie pozostaje obojętna na los osób dotkniętych niepełnosprawnościami i dba o to, aby w murach uczelni każdy czuł się dobrze i miał szanse realizować proces kształcenia przy pomocy sprzętu dostosowanego do swoich potrzeb.

Uczelnia zachęca studentów z wyzwaniami wynikającymi z niepełnosprawności do kontaktu z biurem ds. osób z niepełnosprawnościami oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami aby jak najpełniej pomóc i ich wesprzeć w procesie studiowania, jeszcze skuteczniej niwelować bariery i uwrażliwiać społeczność Wyższej Szkoły Zdrowia na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Warto podkreślić, że infrastruktura dydaktyczna Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku służąca realizacji procesu kształcenia jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w sposób zapewniający im pełne uczestnictwo w procesie kształcenia zgodnie z określonymi w programie studiów wymogami. W uczelni nie występują bariery merytoryczne i architektoniczne utrudniające studiowanie studentom z niepełnosprawnościami. Budynek posiada automatyczne drzwi wejściowe, dwie windy, które umożliwiają swobodne przemieszczanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową a przed wejściem do budynku dostępny jest podjazd dla wózków inwalidzkich. Na terenie uczelni znajdują się trzy odpowiednio oznaczone toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo infrastruktura dydaktyczna została doposażona w specjalistyczne monitory interaktywne oraz projektory. Ponadto, uczelnia mając na celu pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz umożliwienie pełnego uczestniczenia w procesie kształcenia oddaje do dyspozycji m.in.: specjalistyczny sprzęt komputerowy, oprogramowanie Supernova Reader Magnifier (opcje powiększenia i udźwiękowienia) dla biblioteki oraz pracowni komputerowych, lupy elektroniczne, dyktafony, tablety piórkowe, dostęp do platform książek elektronicznych Ibuk Libra, telefon z systemem wideotłumacza języka migowego, który umożliwia bezproblemową obsługę osób niedosłyszących, głuchych i głuchoniemych. W bibliotece znajdują się stanowiska w pełni przystosowane dla studentów z niepełnosprawnościami. Warto podkreślić, że uczelnia realizuje projekt nr POWR.03.05.00-00-A041/21 pt. „Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dostępna dla wszystkich” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest zapewnienie dostępności studentom z niepełnosprawnościami poprzez przeprowadzenie zmian organizacyjnych, zwiększenie dostępności architektonicznej i technologicznej oraz podniesienie kompetencji pracowników.

Regulamin i warunki

Karta Sopocka z Pakietem Studenta
Studenci trójmiejskich oddziałów uczelni partnerskich Sopockiej Organizacji Turystycznej mogą korzystać z Pakietu Studenta stanowiącego element nowej Karty Sopockiej.
Co można zyskać dzięki Pakietowi Studenta:
  • promocje na bilety wstępu do wybranych muzeów i teatrów
  • ulgi przy wejściówkach do wybranych obiektów oraz na wydarzenia rekreacyjno-sportowe
  • rabaty w lokalach gastronomicznych, pensjonatach, hotelach oraz gabinetach SPA
  • upusty na wybrane usługi, świadczone przez sopockie firmy
Jak wyrobić Kartę Sopocką z Pakietem Studenta
Karta Sopocka z Pakietem Studenta dostępna jest w postaci aplikacji na smartfon (do pobrania za darmo na App Store lub Google Play). Do wyrobienia karty potrzebne są: skan lub zdjęcie obu stron ważnej legitymacji studenckiej oraz zdjęcie twarzy. Wniosek o Kartę Sopocką z Pakietem Studenta należy złożyć internetowo na www.karta.sopot.pl